Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i

Drammen Bueskyttere

Tirsdag 16. mars kl. 18.00

Registrering fra kl. 17.50, stemmeberettigede må være på plass i møtet før oppstart.

Møtet vil gjennomføres digitalt og alle stemmeberettigede medlemmer må være registrert med epostadresse som det skal stemmes fra

SAKSLISTE

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

            Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollførere.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne sakslisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.

Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene.

Sak a) Feltblinker

Innkjøp av 12 feltblinker til å etablere en feltløype i tilknytning til 3D banen i Skoger. Det er svært få feltløyper tilgjengelig i NBF i dag, og dette vil kunne bidra til at flere skyttere deltar på skogsskyting. Målet er å gjennomføre et feltstevne for å få tilbakeført kr 10.000,- til klubben for kjøp av blinker.

Sak b) Klubbtøy

Dagens kolleksjon har gått ut av produksjon. Vår leverandør har satt opp et nytt kolleksjonsforslag, og det foretas en fellesbestilling for å oppnå best mulig rabatt for skytterne.

Sak c) Dugnadssiden

Forslag om å sette opp en egen nettbutikk på klubbens nettsider med klubbtøy, supportereffekter og dugnadsprodukter som klubben kan få inntekter av.

Sak d) Regionalt anlegg for felt og 3D i Siljan

Årsmøte i klubbene bør ta stilling til følgende:

1. Skal Vestviken Bueskytterregion jobbe videre med å få til et felt og 3Danlegg i Siljan?

2. Hvilke økonomiske rammer kan egen klubb bidra med pr år?

3. Ønsker klubben å være med som arrangør?

4. Hva annet kan klubben bidra med?

Sak e) VM masters i Sandefjord se egen presentasjon fra Sandefjord.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 350, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Her finner dere vedlegg til årsmøtet:

Fullstendig saksliste

Forretningsorden

Årsberetning 2020

Regnskap

Kontrollkomiteens beretning

Saker til behandling:

a) Innkjøp av feltblinker

b) Klubbtøy

c) Dugnadsside

d) Regionalt senter for 3D og felt

e) VM Masters Sandefjord

Medlemskontingent

Budsjett

Organisasjonskart 2020

Lovnorm Drammen Bueskyttere

Protokoll fra Årsmøtet, dokumentet er signert elektronisk