Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 4. mars 2023

Det innkalles til årsmøte i Drammen bueskyttere

Tid: Lørdag 4. mars 2023

Kl: 14.00-16.00 (ca)

Adresse: Idrettens hus, Schwartz gate 6, Drammen

Kontingenten må være innbetalt før møtet finner sted for å kunne være stemmeberettiget. Dersom det er foreldre som ønsker stemmerett, gjøres dette ved å melde seg som medlem i klubben. 

Grunnkontingent er 350,- pr år.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet sendes på epost til:

bueskyttere@gmail.com senest to uker før årsmøtet.

Siste frist er 20. februar. Det er mulig å delta på årsmøtet som observatør/foresatt.

Påmelding til møtet gjøres ved å sende navn på deltaker via epost til bueskyttere@gmail.com

Påmeldingsfrist til årsmøtet er onsdag 1. mars.

Saksliste og årsmøtepapirer vil gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider senest 1 – en – uke før årsmøtet.

SAKSLISTE

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

            Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollførere.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne sakslisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 350, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Behandle styrets forslag om å vedta en forenklet lov for idrettslaget

15.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. (utgår dersom forenklet lovnorm vedtas)

c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. (utgår dersom forenklet lovnorm vedtas)

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Sosial samling

Etter årsmøtet går vi over til Bragernes og O’Learys på Bragernes (kinobygget).

Her har vi booket tid på bowlingen fra kl. 17.00-18.00 (klubben betaler baneleie)

Og bordreservasjon fra kl. 17.00 for de som ønsker å avslutte dagen med en middag.

Påmelding og forhåndsbestilling av mat blir lagt på klubbens medlemssider.