Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i

Drammen Bueskyttere

Torsdag 18. februar kl. 18.00

Registrering fra kl. 17.50, stemmeberettigede må være på plass i møtet før oppstart.

Møtet vil gjennomføres digitalt og alle stemmeberettigede medlemmer må være registrert med epostadresse som det skal stemmes fra

SAKSLISTE

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

            Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent.

2.         Velge dirigent.

3.         Velge protokollførere.

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne sakslisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10.       Behandle forslag og saker.

10.1. Oppdatering av klubbhåndboka

10.2 Ny innkjøpsordning for klubbtøy

10.3 Innkjøp av matter til Konnerudbanen

10.4 Oppdatering av standarden på Konnerudbanen

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 350, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.       Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

c) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Her finner dere vedlegg til årsmøtet

Forretningsorden

Årsberetning 2021

Regnskap

Kontrollkomiteens beretning

Styrets økonomiske beretning

Innkomne forslag

10.1 Oppdatering av klubbhåndboka

10.2 Ny innkjøpsordning

10.3 Innkjøp av matter til Konnerud

10.4 Oppdatering av Konnerudbanen

Forslag til medlemskontingent

Budsjett

Forslag til organisasjonsplan

Styrets forslag til valgkomite

Lovnorm Drammen bueskyttere

Oppdatert årsrapport 2022